SUPERTOMBOLA ”HOKEJ NZ”.

Zverejnené 31.10.2017 | GM

PRAVIDLÁ HRY – „SUPERTOMBOLA HOKEJ NZ“

1. Superombola HOKEJ NZ (ďalej tiež „tombola“) funguje v zmysle § 3 odst. 4 písm. f) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho prevádzkovateľom je Občianske združenie HOKEJ Nové Zámky. Tombola má dobročinný charakter a výnosy z nej sú určené na projekt určený hokejovým klubom, rozvoj a podporu začínajúcich hráčov, náborové kampane, materiálnu podporu a veci s tým spojené.

2. Výhra v tombole je určená na základe losovania, do ktorého sú zahrnuté len tombolové tikety (ďalej tiež „tikety“), ktoré budú predané v deň konania príslušného kola Tipsport extraligy ľadového hokeja SR (ďalej tiež „ELH“) v rámci domáceho zápasu prevádzkovateľa (ďalej tiež „predmetný zápas“). Predaj tiketov začína v deň konania predmetného zápasu a uzávierka predaja tiketov sa končí vždy po uplynutí prestávky po 2. tretine (ďalej tiež „predajná doba“).

3. Predajná cena jedného tiketu je 2,- EUR a v rámci predajnej doby predmetného zápasu ich môže byť predaných maximálne 750 ks. Každý účastník tomboly, ktorým môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež „účastník tomboly“), si môže kúpiť väčšie množstvo tiketov až do ich úplného vypredania v rámci predajnej doby predmetného zápasu. Tiket sa skladá z dvoch častí, a to z časti predstavujúcu doklad o účasti v hre, ktorá po zaplatení predajnej ceny tiketu zostáva účastníkovi tomboly, a kontrolného ústrižku, ktorý zostáva osobe, ktorá predáva tiket (ďalej tiež „kamelot“). Obe časti tiketu obsahujú, okrem iného, jedinečné číslo, na základe čoho dôjde k zaradeniu takéhoto tiketu do losovania. Akákoľvek neoprávnená manipulácia s tiketom, jeho pozmeňovanie alebo falšovanie má za následok jeho neplatnosť a zánik nároku na uplatnenie výhry.

4. Herná istina predstavuje súčin počtu predaných tiketov v rámci predajnej doby predmetného zápasu a predajnú cenu tiketu. Pri predaji všetkých 750 ks tiketov je herná istina 1.500,- EUR. 50 % hernej istiny je určené na jedinú peňažnú výhru pre jedného účastníka tomboly, ktorý má v držbe vylosovaný tiket (ďalej tiež „výherca“). Výherca musí brať v úvahu pri vyplatení výhry aj platné daňové predpisy, ktoré sa vzťahujú na uvedenú výhru. Zvyšných 50 % hernej istiny je určených pre prevádzkovateľa, ktorý ich použije pre podporu činnosti prevádzkovateľa. Minimálna výhra v rámci predmetného zápasu je vždy 10,- EUR.

5. Losovanie tomboly prebehne po uzávierke predaja tiketov v priebehu 3. tretiny predmetného zápasu počas reklamnej prestávky a bude zároveň verejne vyhlásený vylosovaný výherný tiket. Výherca sa musí dostaviť do 5 minút od konca predmetného zápasu, vrátane jeho prípadného predĺženia alebo trestných strieľaní na prevádzkovateľom určenom mieste pri vstupe na ľadovú plochu tak, aby mohla byť výhra verejne odovzdaná. V prípade, že sa výherca v uvedenej lehote pre svoju výhru nedostaví, jeho nárok na výhru zaniká. Nevyzdvihnutá výhra potom následne prepadá prevádzkovateľovi, ktorý ju použije pre podporu činnosti prevádzkovateľa.

6. O odovzdaní výhry bude s výhercom spísaný odovzdávajúci a preberací protokol (ďalej tiež „protokol“), ktorý bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a jeho trvalý pobyt (ďalej tiež „OÚ“), čím sa prevádzkovateľ o OÚ ako ich správca a spracovateľ zaväzuje zachovávať mlčanlivosť, okrem výnimiek stanovených príslušnými právnymi predpismi. Takto získané OÚ, kde s ich zhromažďovaním a spracovaním za podmienok uvedených v týchto pravidlách vyjadruje podpisom na protokole výherca svoj súhlas, budú slúžiť výhradne pre účely evidencie prevádzkovateľa o vyplatenej výhre a nebudú ďalej postúpené tretím osobám, okrem výnimiek stanovených príslušnými právnymi predpismi a po jednom roku budú likvidované resp. skartované. Výherca svoj súhlas so spracovaním OÚ môže kedykoľvek bezplatne písomne odvolať a má ďalej právo prístupu k OÚ, právo na ich opravu a môže požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie, požadovať, aby odstránil takto vzniknutý stav, hlavne blokovaním OÚ, doplnením alebo ich likvidáciou resp. skartovaním. V prípade, že by prevádzkovateľ nevyhovel takejto požiadavke výhercu, môže sa výherca obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. Zapojením sa do tomboly dáva výherca dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne dáva svoj výslovný súhlas prevádzkovateľovi, na zverejnenie osobných údajov výhercu v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine, ktorá môže byť prístupná na internete alebo inak zverejnená v médiách, • na použitie jeho mena, priezviska a mesta (obec) na marketingové účely, • s vyhotovením a bezplatným uverejneným portrétov (zaslaných výhercom a vyhotovených prevádzkovateľom) a obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových a iných záznamov výhercu v médiách (hlavne elektronických, tlačených a na internete) a v propagačných materiáloch prevádzkovateľa; a to na dobu jedného roka.

8. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť od 1. 11. 2017.